Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez nas, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z naszym biurem pod adresem: ulica Reymonta 23 m 144, 01-840 Warszawa, bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną pod adres sklep@test-szakszuka.pl

Wskazanie administratora

Administratorem Pana/Pani danych jest firma Magdalena Janczewska z siedzibą w Warszawie (01-840) al.Wł.Reymonta 23 m 144 nr NIP 118-024-51-74 nr Regon 012213577

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, to jest Pani/Pana: imię, nazwisko, numer NIP, numer PESEL, adres miejsca zamieszkania, dane kontaktowe, obywatelstwo, dane niezbędne do prawidłowego wykonania umowy kupna/sprzedaży. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art.6 ust.1 lit.b RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”).

2. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane zgodnie z art.6 ust.1 lit.c RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”) Mogą to być miedzy innymi przesłanki wynikające z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a później z Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oraz wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa nakładających obowiązek przekazywania organom Państwa i innym uprawnionym podmiotom Pani/Pana danych osobowych.

3. Ponadto, w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art.6 ust.1 lit.f RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”). Sytuacją taką może być przykładowo dochodzenie roszczeń.

4. W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Jeżeli zapisali się Państwo się na nasz Newsletter lub w inny sposób wyrazili zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Państwa dane w celu wysyłania informacji i reklamy. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera.

6. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

7. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa pytanie.

8. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

9. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Źródło pozyskiwania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostają pozyskiwane podczas transakcji zakupu w sklepie www.szakszuka.pl ew. podczas zapisania się na newsletter

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Dane zbierana podczas transakcji zakupu w sklepie www.szakszuka.pl będą wykorzystane w celu realizacji transakcji (w tym pobrania od Państwa należności za zakupione produkty oraz wysłania zamówienia). Państwa dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.
Odbiorcą danych teleadresowych są również firmy spedycyjne , które w ramach realizowanej umowy kupna-sprzedaży dostarczą zamówiony towar.
Jeżeli zapisali się Państwo się na nasz Newsletter lub w inny sposób wyrazili zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Państwa dane w celu wysyłania informacji i reklamy. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dorealizacji zawartej/zawartych umowy/umów kupna/sprzedaży przez okres jej/ich
trwania.

Profilowanie danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane

Prawa osoby której dane dotyczą

W związku z przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) –
w przypadku gdy,
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej
podstawy prawnej do przetwarzania tych danych,
d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia,
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na
podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy
a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, oraz
b) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie
uzasadnionego interesu Administratora.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy „RODO”, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG ”) lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego („EOG ”) lub organizacji międzynarodowych.

W jaki sposób będziemy się z Państwem kontaktować?

Jeżeli dokonali Państwo transakcji zakupu towaru, otrzymają Państwo od sklepu www.szakszuka.pl emaile dotyczące transakcji. Możemy również kontaktować się z Państwem  telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Państwa transakcji.

Jeżeli zapisali się Państwo na nasz Newsletter lub w inny sposób wyrazili zgodę na jego otrzymywanie, będą Państwo od nas otrzymywać drogą emailową informacje . W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera.

W jaki sposób mogą Państwo poinformować nas o zmianie danych?

Korzystając z zakładki kontakt – wysyłając wiadomość mailową z prośbą o zmianę lub usunięcie Państwa danych. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: sklep@test-szakszuka.pl

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania ze strony www.szakszuka.pl  

Kontakt

Firma przetwarzająca dane: Magdalena Janczewska, ul. Reymonta 23/144; 01-840 Warszawa;

NIP 1180245174; Regon 012213577